Duurzaamheidsambitie

Duurzaam ondernemen is één van de speerpunten binnen DrechtwerkGroen.

Met elkaar dragen we de verantwoording hiervoor. Wij zoeken hierbij naar haalbare stappen om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Dit doen we op een manier die past bij de aard en omvang van onze organisatie, zodat ons duurzaamheidsbeleid onze medewerkers aanspreekt en aanmoedigt. Alleen dan heeft het kans van slagen.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen doen wij samen. Het ontwikkelen van verdere bewustwording en kennis op het gebied van duurzaam ondernemen is hierbij belangrijk. Onze duurzaamheidsambitie maakt daarom deel uit van ons kwaliteitssysteem, dat de basis vormt van onze bedrijfsvoering en is gebaseerd op het principe van continue verbetering. Onze duurzaamheidsambitie verwoorden we aan de hand van de duurzaamheidsthema’s klimaat, milieu, biodiversiteit, circulariteit en mens.

Klimaat

Het thema klimaat richt zich op het tegengaan van klimaatverandering. Hierin speelt CO2-reductie een grote rol. Wij werken actief aan het verminderen van de C02-uitstoot van ons bedrijf. Met als doel 2% C02-reductie per jaar. Dit doen wij onder andere door te analyseren waar wij vervuilen en hoe we dit kunnen veranderen. Waar mogelijk elektrisch materieel in te zetten en een deel van het wagenpark te elektrificeren. Inzet van nieuwe brandstoffen en verduurzaming van de gebouwen. Daarnaast zetten wij in op reductie van papierverbruik binnen onze bedrijfsprocessen, door digitalisatie

Milieu

Het thema milieu richt zich op het tegengaan van milieuverontreiniging. Denk hierbij aan stikstofuitstoot, luchtverontreiniging door vrijkomende stoffen of gassen, bodemverontreiniging door gebruik van schadelijke stoffen en pesticiden, trillingen en geluidsoverlast. Milieubeschermende maatregelen leiden tot bescherming van de biodiversiteit. Bij onze werkzaamheden willen wij een minimale belasting voor milieu realiseren. Onze heet-water-methode waarmee wij onkruid op verharding duurzaam en effectief beheren, is hiervan een mooi voorbeeld. Inspelen op het veranderende klimaat doen wij onder andere door met onze opdrachtgevers mee te denken over het hergebruiken van materialen en afvalstoffen en de keuze van plantmateriaal. Door preventief en correctief onderhoud van onze machines verlengen wij de levensduur van de machines tot een maximum, hierdoor  wordt het milieu minder belast.

Biodiversiteit

Het thema biodiversiteit richt zich op het herstel, in stand houden en verbeteren van ecosystemen en omstandigheden ter bescherming en verbetering van de biodiversiteit. Door het uitsterven van steeds meer plant- en diersoorten neemt de biodiversiteit af. Maar biodiversiteit is de basis van al het leven op aarde. Daarom vinden we het belangrijk onze bijdrage te leveren aan het herstel van biodiversiteit. Wij willen ons continu verbeteren op het in stand houden of zelfs verbeteren van de natuurkwaliteit van de inheemse flora en fauna. Dit doen wij o.a. d.m.v. ecologisch maaien. Deze vorm van maaien zorgt dat er een deel van het gras blijft staan zodat altijd een gedeelte bloemen, kruiden en insecten gespaard blijft. Natuurlijk bepaalt een opdrachtgever het maaibeleid, maar wij zien het als onze taak te adviseren met oog voor het vergroten van de biodiversiteit. Verder adviseren wij onze opdrachtgevers binnen de projecten het gebruik van inheemse planten en meer variatie. Een gedeelte van het snoeihout wordt op rillen gelegd. Deze rillen hebben een groot voordeel, veel insecten, vogels en dieren profiteren ervan. De diverse dieren gebruiken deze rillen als schuilplek, overwinteren er en vinden hun voedsel hierin.

Circulariteit

Het thema circulariteit richt zich op het hergebruik van groene afvalstromen en hergebruik van herbruikbare materialen. Bij projecten proberen we in afstemming met onze opdrachtgevers bestaande materialen (verhardingen, grond, zand etc.) opnieuw in te zetten. Dit kan binnen hetzelfde project zijn of op andere locaties. Waar mogelijk en toepasbaar wordt een deel van het vrijgekomen materiaal, bijvoorbeeld snoeihout uit de grienden,  gebruikt voor schuttingen, beschoeiingen en zinkstukken. En een ander deel van het vrijgekomen materiaal wordt versnipperd en in de beplanting teruggebracht.

Bij arbeidscontracten en trajecten < 3 maanden zullen we werkschoenen en werkkleding hergebruiken. In onze werkplaats worden afgekeurde machines ontmanteld en worden onderdelen hergebruikt.

Mens

Het thema mens richt zich op een duurzame inzet van het eigen personeel en het stimuleren van arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Wij bieden inwoners van onze  deelnemende gemeenten werk-fit trajecten en leer ontwikkelplaatsen aan.

We bieden de medewerker een veilige werkomgeving, niet alleen qua werkzaamheden maar ook qua persoonlijke contacten en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor opleiding en ontwikkeling. Daarnaast is begrip hebben voor en meeleven met de thuissituatie en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers belangrijk. Hiervoor maken wij gebruik van het Drechtwerk Energie programma met aandacht voor en thema’s over: gezond, groei en plezier.

Ook duurzame relaties met onze leveranciers en klanten vinden wij erg belangrijk. Wij investeren in een goede band door transparantie en vertrouwen, en zoeken steeds naar samenwerking binnen de relatie. Een duurzame relatie is gebaseerd op wederzijds begrip en erkenning van elkaars positie en belangen. Vertrouwen is hierin het sleutelwoord.